Millennium Pam Resort

25, Kaas Road, Yevteshwar, Satara, Maharashtra 415002415002SataraIndia
Resort